Disclaimer

De informatie op deze site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Novaedes & van Overbeek. Novaedes & van Overbeek besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site is verouderd, incompleet, of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Novaedes & van Overbeek kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik op welke wijze dan ook. Indien Novaedes & van Overbeek hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Novaedes & van Overbeek de op/of via deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Novaedes & van Overbeek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke sites. Novaedes & van Overbeek verifieert op geen enkele wijze de inhoud van deze sites.

Privacy

Novaedes & van Overbeek meet bezoeken aan haar website om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De gegevens die worden gemeten kunnen persoonsgegevens bevatten, met name IP-adressen en/of cookies. Een IP-adres is een serie nummers waarmee uw computer op het internet kan worden geïdentificeerd. IP-adressen kunnen in beginsel tot een individu worden herleid. Daarvoor is wel aanvullende informatie vereist (die met name van de internet provider die het IP-adres heeft uitgegeven of de bezoeker zelf afkomstig zou kunnen zijn). Om die reden kunnen IP-adressen als persoonsgegeven worden beschouwd. Novaedes & van Overbeek gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites echter niet om deze tot een individu te herleiden. Novaedes & van Overbeek gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites voor interne onderzoeks- en promotiedoeleinden. Tevens kunnen wij de IP-adressen gebruiken om een IP-database te actualiseren die wij in het kader van onze dienstverlening nodig hebben.

Copywriter

Niets van de inhoud van de website www.novaedes.nl en www.vanoverbeekarch.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novaedes & van Overbeek openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of via internet).